מיסוי מקרקעין - עורך דין מיסוי מקרקעין

תוכן עניינים

מיסוי מקרקעין בישראל כולל מגוון מסים הייחודיים למקרקעין. עיקר המיסים מנויים בחוק מיסוי מקרקעין, אולם ישנם מיסים נוספים שאינם מנויים בו ובתוכם ארנונה עירונית, היטל השבחה ותשלומי חובה למימון תשתיות פיתוח.

ההוראות המרכזיות על מיסוי מס שבח ורכישה נמצאות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963. החוק מגדיר כמאורע מיסויי מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין. אשר על-כן, כדי להבין האם פעולה מסוימת חייבת במס, יש להבין תחילה את הגדרות החוק באשר ל"זכות במקרקעין", "איגוד מקרקרעין", "פעולה" (באיגוד מקרקעין) ו-"מכירה".

עורך דין מומחה למיסוי מקרקעין

זכות במקרקעין

החוק מגדיר זכויות מקרקעין בצורה יחסית מצומצמת. כך, לא כל זכות קניין על-פי חוק המקרקעין תהא כפופה להגדרת המכירה, ורק זכויות הקרובות לבעלות ממש ממוסות. סעיף 1 לחוק מגדיר זכות במקרקעין כבעלות, חכירה לדורות, הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראות מבחינת תוכנה בעלות או חכירה לתקופה העולה ל-25 שנה, הרשאה להשתמש במקרקעי ישראל (לכל תקופה), או זכויות בניה.

מכירה

לעניין הגדרת "מכירה", הרי שהחוק יחסית מרחיב, במטרה לתפוס גם פעולות נוספות ולמנוע התחמקות ממס. כך, גם ויתור על הזכות, העברתה או הענקתה תיחשב למכירה, ואין נפקא מינה אם מדובר בזכות במקרקעין ממש או בזכות חוזית לקבל את נכס המקרקעין או להורות על הענקה של זכות כזו.
בנוסף, הגדרת המכירה מבקשת לתפוס גם פעולות באיגוד (לאו דווקא איגוד מקרקעין) שהזכות המוקנית בו מקנה לבעליה כוח יכולת או זכות לתפוס מקרקעין מסוימים של האיגוד.
הגדרת המכירה אף חלה על שינוי ייעוד של זכות במקרקעין והפיכתה למלאי עסקי, כאשר חלפו למעלה מ-4 שנים מיום רכישת הזכות ועד לשינוי הייעוד. כך, העברת זכות פרטית במקרקעין למלאי עסקי או העברת זכות במקרקעין שהיא נכס קבוע בעסק למלאי עסקי תיחשבנה למכירה. המחוקק רואה בשינוי הייעוד "מכירה רעיונית" החייבת במס, שכן יש בהעברת הנכס משום הנאה כלכלית לנישום.
בפשטות, ניתן לומר כי שינויי יעוד של נכס למלאי עסקי, ייחשב למכירה רק אם חלפו 4 שנים מיום רכישתו עד לשינוי הייעוד.
אף שהחוק מכיר בשינוי הייעוד כ"מכירה", הרי שהוא קובע שתשלום מס השבח יידחה עד למימוש המכירה בפועל (לצדדים שלישיים). כך, כאשר יימכר המלאי העסקי לצדדים שלישיים, ישלם המוכר את מס השבח הדחוי, וכמו-כן מס הכנסה בעד התקבולים מהמקרקעין.

מכירה יכולה להתבצע אף באופן כפוי, באמצעות תביעת חלוקה, פירעון משכנתא, שעבוד או חוב פסוק, או הליכי הוצאה לפועל. ואולם, ההפקעה צריכה להיות בתמורה, ומכאן שהפקעה שאין עמה תמורה איננה נחשבת ל"מכירה", ואין צורך לדווח עליה לשלטונות המס.

איגוד מקרקעין ו-"פעולה" בו

איגוד מקרקעין מוגדר כהתאגדות שכל הנכסים בה, במישרין או בעקיפין, הם נכסי מקרקעין. ההיגיון מאחורי הגדרה זו הוא לבצע "הרמת מסך" מעל לאיגוד, ולמנוע התחמקות מתשלומי מס. ואולם, הואיל והמטרה היא למנוע יצירת חברות סרק כדי להתחמק ממס, המחוקק התקין כמה פטורים מעניין זה במקרים בהם ישנה הצדקה כלכלית להתאגדות. כך, ניתן פטור לאיגוד שהזכויות בו רשומות למסחר בבורסה, וכן קרן להשקעות במקרקעין. בנוסף, העברת מניות מחברת חוץ שהיא איגוד מקרקעין לבעלי מניותיה, בהתאם לזכויותיהם ביום ההעברה, פטורה ממס שבח וממס רכישה, אם ההעברה נעשית על-מנת ליהנות מהקלות שמעניק הסכם למניעת כפל מס שנעשה בין ישראל למדינה זרה בה נמצאת ההתאגדות של חברת החוץ (תקנות מס שבח (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה), התש"ם-1980).

חרף הגיונם של פטורים אלו, אין בנמצא פטור כללי ממס לאיגודי מקרקעין בעלי היגיון כלכלי. במקום, הסתפק המחוקק ברשימת פטורים אלו, וכן הגדיר את ה"מכירה" כך ש"פעולה באיגוד מקרקעין" (כגון העבת מנויות) תהא חייבת הן במס שבח והן במס רכישה, אך הקצאה של זכויות באיגוד שתמורתה שולמה במלואה לאיגוד – ולא לבעלי הזכויות בו – לא תהא חייבת במס שבח, אך כן במס רכישה. גם מתן אופציה ומכר מותלה (חוזה המותנה בתנאי מתלה) יחשבו למכירת זכות במקרקעין.

העברות שאינן נחשבות למכירה

החוק מונה מספר העברות שאינן נחשבות ל"מכירה". העברות אלו אינן יוצרות "אירוע ממס", ומכאן שלא זו בלבד שהן אינן חייבות במס, אלא שהן גם אינן חייבות בדיווח לשלטונות המס.

ראשית, העברת זכויות במקרקעין על-פי פסק דין שניתן אגב הליך גירושין, אינה מהווה "מכירה", בין שהיא בין בני הזוג ובין שהיא מבני הזוג לילדיהם. בנוסף, במכירת הזכויות במקרקעין בידי מי שהועברו לו הזכויות, יחשוב המס כאילו נמכרו הזכויות על ידי המעביר.

העברה נוספת שאינה מהווה מכירה היא הקניה לנאמן, אפוטרופוס, מפרק או כונס נכסים. הגיונה של הוראה זו היא שעצם ההעברה לגורמים אלה אינה מביאה לתמורה כלכלית מסוג מכירה. עם זאת, אם וכאשר ימכור הנאמן/אפוטרופוס/כונס הנכסים/המפרק את הזכות, יחושב המס כאילו נמכרה הזכות על-ידי המקנה.

לבסוף, גם הורשה, בין על-פי דין ובין על-פי צוואה, אינה נחשבת לאירוע מכירה. החוק דואג להדגיש כי אף שההורשה עצמה איננה מהווה "מכירה", הרי שאם במסגרת חלוקת העיזבון שולמו תשלומי איזון שמקורם מחוץ לעיזבון, הרי שהחלק שעבורו משולמים תשלומי האיזון יראה כאילו נמכר ולכן חלק זה יהא חייב במס (כי אינו שונה ממצב בו היורש מוכר לצד שלישי את הנכס).

עורך דין מיסוי מקרקעין – אליוב-גרין

משרד אליוב-גרין בעל ניסיון בתחום מיסוי מקרקעין על כלל היבטיו (מס רכישה, מס שבח ומע"מ) בעסקאות נדל"ן שונות ובכללן: רכישה, מכירה ושכירות של נכסי נדל"ן, עסקאות נדל"ן בהתחדשות עירונית, עסקאות באיגוד מקרקעין ועסקאות קומבינציה.

למשרדנו ניסיון רב בעבודה משותפת עם הגופים הממשלתיים הרלוונטיים, וזאת על מנת שנוכל להעניק לקהל לקוחותינו את האופציה לבצע את עסקאות הנדל"ן בצורה מיטבית והכלכלית ביותר עבור לקחותינו

בנוסף, למשרדנו נסיון רב בהביטים מיסויים באגודות שיתופיות.

בתחום מיסוי מקרקעין ישנה חשיבות לתכנון מס לעסקה עוד לפני שהעסקה נחתמה ועל כן ישנה חשיבות רבה לליווי של עורכי דין מקצועיים ומנוסים בתחום זה.

כמו כן, משרדנו מתמחה בייצוג אל מול רשויות המס ובכלל זה בהליכי השגות ועררים, קבלת אישורים מראש והכנת שומות עצמיות ודיווחים לרשויות המס

מטרת הכתובים באתר אינם בשום אופן לשם יעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית, והשימוש בהם באחריות בלעדית של הקורא. הכתובים באתר מהווים תיאורים כלליים בלבד ובלתי מחייבים.

קבע עכשיו פגישת יעוץ בחינם!

0 %
תיקים שנוצחו
0 %
ייעוצים שצלחו
0 %
פשרות שהושגו
0 %
תיקים של לקוחותינו שנדחו

חוק מיסוי מקרקעין הוא חוק אשר נכנס לתוקף בשנת 63. מאז אותו חוק עבר לא מעט גלגולים. חוק זה עוסק הן במיסוי של הצד המוכר והן במיסוי של הצד הקונה והוא מורכב משני מיסים עיקריים שהם: מס רכישה ומס שבח. רק לאחר שמשלמים את המיסים הללו ניתן לרשום בלשכת רישום המקרקעין את עסקת המכירה ולסגור באופן סופי את העסק. אם אתם תוהים מהו מיסוי מקרקעין ומדוע חשוב לבחור עורך דין מיסוי מקרקעין בכל עסקת מקרקעין, כדאי שתקראו את המאמר הבא.

כאשר רוכשים דירה או נכס מסחרי כלשהו, יש צורך לשלם מס כלשהו למדינה אשר נקרא: מס רכישה. הגובה של המס ישתנה מנכס למכס והוא יהווה שיעור כלשהו מתוך השווי של הקניה. בנכסים מסחריים שהם אינם דירות מגורים המס יהיה בגובה של 6 אחוזים מהשווי של הרכישה, אך כאשר מדובר על דירת מגורים, שיעור המס יהיה מדורג בהתאם לשווי של הדירה. מדרגות המס ברכישת דירה למגורים מתעדכנות כל שנה מחדש ועל כן, חשוב מאוד להתעדכן במדרגת המס המעודכנת. חשוב לדעת כי יש לשלם את המס המדובר כ50 ימים ממועד החתימה על ההסכם, כאשר יש לשלם את המס באופן ישיר למס הכנסה. מס שבח הוא מס שיש לשלם כאשר מוכרים נכס מסחרי או דירה. את המס יש לשלם למדינה והוא מוטל על רווח הון שהאדם עשה במכירת זכות במקרקעין. בכדי לדייק בענייני המיסוי השונים ובכדי שהאדם ישלם כמה שפחות מס, כדאי מאוד שהוא יבחר עורך דין מיסוי מקרקעין מקצועי ומנוסה אשר יסייע לכם בתכנון המס.

מדוע חשוב לבחור עורך דין מיסוי מקרקעין מקצועי?

עורך דין מיסוי מקרקעין מקצועי ומנוסה הוא איש מקצוע הבקיא בכל חוקי המס על כל הדקויות שלהם לרבות פטורים שונים שניתן לקבל והקלות. עורך דין מעין זה יסייע לכל אדם לתכנן את המס בצורה המדויקת ביותר על מנת לשלם את המס המינימלי במסגרת עסקת מקרקעין. הוא יסתמך על הידע המקצועי שלו בתחום זה ועל הניסיון המקצועי שלו. כמובן שחשוב לבחור עורך דין מיסוי מקרקעין מומלץ ומקצועי.

אם אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין מיסוי מקרקעין מקצועי ומנוסה, צרו קשר עם אליוב-גרין משרד עורכי דין.

לא פעם בשל קנייה או מכירה של נכס יש צורך בתשלום מס. במקרים מהסוג המדובר ייתכן כי המס אשר מוטל על המכירה של הנכס או רכישה של הנכס הוא מס גבוה יותר אשר גורם לעסקה להיות פחות כדאית. על כן, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין מומחה מיסוי מקרקעין מקצועי ומנוסה בתכנון מס בכל עסקה מעין זאת וזאת בכדי שהוא יאפשר לכם לשלם את המס המינימלי בעסקה המדוברת. עורך דין אשר בקיא בתחום זה יכול לחסוך לכם לא מעט כסף על מס שתשלמו אם לא תיעזרו בשירותיו.

מיסוי מקרקעין- מה צריך לדעת?

עורך דין אשר מומחה במיסוי מקרקעין חייב להיות מנוסה בתחום זה. כמו כן, הוא צריך להיות מקצועי וכן מעודכן בשינויים של החוק אשר משתנים מזמן לזמן וזאת בכדי ליידע את הלקוח שלו בכל הנוגע לתשלומי מס שיחולו עליו עוד טרם הוא מבצע את העסקה העומדת על הפרק. עורך דין מיסוי מקרקעין חייב לפעול בצורה מקצועית ולסייע ללקוח שלו לבחור במסלול המשתלם ביותר עבורו בכל הנוגע למס. עליו להתריע בפני הלקוח על מקרים שבהם חבות המס גורמת לעסקה להיות לא כדאית מבחינה כלכלית. חשוב לדעת כי תחום המיסוי ובפרט מיסוי מקרקעין הוא מורכב מאוד ומסובך מאוד. הוא דורש ידע מקצועי רחב היקף, ניסיון וכן הבנה מדוקדקת בכל הפרטים הרלוונטיים ועל כן, כאשר מעוניינים לבצע עסקת מקרקעין כלשהי ולא משנה אם מדובר על מכירת דירה או רכישת דירה, אין לעשות זאת בלי להתייעץ עם עורך דין מיסוי מקרקעין.

כיצד תבחרו עורך דין מומחה במיסוי מקרקעין?

אם אתם תוהים כיצד תבחרו עורך דין מומחה במיסוי מקרקעין, הרי שחשוב מאוד שתשימו דגש על כמה דברים מאוד חשובים: ראשית כל, עורך דין מעין זה חייב להיות מקצועי ביותר בתחום זה. בדקו עד כמה עורך הדין מקצועי. שנית, בדקו האם מדובר על עורך דין שיש לו וותק בתחום וכן האם יש לו ניסיון רחב היקף. כמובן שגם המלצות בהחלט מהוות דבר חשוב ביותר שיש לבחון ועל כן, בדקו האם יש לעורך הדין המלצות מלקוחות מרוצים.

אם אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין מומחה במיסוי מקרקעין, צרו קשר עם אליוב-גרין משרד עורכי דין.

אליוב-גרין עורכי דין

משרד עורכי דין אליוב-גרין
ניסיון של שנים ומתמחים
בשלל תחומים

עורך דין לענייני סכסוך שכנים
עורך דין מומחה למיסוי מקרקעין
עורך דין סכסוך שכנים
עורך דין פירוק חברה

צור קשר

כל הזכויות שמורות © 2022 | משרד עורכי דין ונוטריון אליוב-גרין

Call Now Button דילוג לתוכן