עורך דין חדלות פירעון / פשיטת רגל

תוכן עניינים

החל מיום 15 לספטמבר 2019 נכנס לתוקף החוק החדש שחל על חייבים שעד כה יכלו לטפל בחובותיהם במסגרת ההוצאה לפועל, שם פתחו בהליכים מסוג איחודי תיקים או צווי תשלומים ולחילופין  פעלו במסגרת בית המשפט שם פתחו בהלכי פשיטת רגל.

מטרתו העיקרית של החוק החדש שנקרא : "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" היא להסדיר את סך החובות תוך התמקדות בשיקומם והבראתם הכלכלית של החייבים וזאת במקום הענישה שהייתה נהוגה עד כה מטעם מערכת ההוצאה לפועל ובתי המשפט.

הרעיון העומד מאחורי החוק החדש הוא שאדם החייב כסף אינו פושע ולכן אין כל סיבה ש"יוענש" בעיקולים והגבלות לתקופה כ"כ ארוכה, דבר שהיה מייאש אותו בהליך הקודם ועל כן היה נמנע מלפעול להסדרת חובותיו.

סוף כל סוף המחוקק, בתי המשפט, מערכת הגביה והאכיפה (לשכות ההוצאה לפועל), כונס הנכסים הרשמי הבינו: אין טעם להכניס אדם להליך שלא ניתן לצאת ממנו!!!!

פניה אל עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתרחשת לרוב לאחר שיחיד או חברה מגיעים למצב של חדלות פירעון, קרי, לאחר שההכנסות החודשיות של היחיד או החברה לא מכסות את ההוצאות החודשיות.

כאשר מצב זה הופך למצב מתמשך הרי שחובות היחיד או החברה גדלים עד כדי כך שסכום החוב שהצטבר איננו בר סילוק על ידם, וישנם מקרים אף כי חוב אחד בודד ובסכום גבוה עלול להוביל למצב של חדלות פירעון.

מנגד, ישנם את נושיו של היחיד או התאגיד, אשר נפגעים מחדלות פירעונם של היחיד או החברה ומבקשים לקבל את המגיע להם, תוך כך שעושים שימוש בכל הכלים העומדים לרשותם.

גם נושים אלו, מומלץ שיתייעצו עם עורך דין חדלות פירעון בטרם ינקטו בהליכי גבייה כנגד היחיד או החברה, שכן ברוב הפעמים, זיהוי נכון של המצב על ידי עורך דין חדלות פירעון עלול להביא לגבייה אפקטיבית ומשמעותית יותר לנושה מאשר נקיטה בהליכי גבייה רבים וממושכים.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 (להלן: "החוק") יצר הליך פשיטת רגל חדש אשר מטרותיו שונות ממטרות הליך פשיטת הרגל בעבר, שכן המטרה הראשונית שלו הינה לשקם ולהוביל את היחיד או החברה לדרך חדשה ונטולת חובות.

בנוסף, החוק קבע מנגנון מסודר לאופן בו יחולקו וימומשו נכסי היחיד עבור נושיו, תוך מתן הגנה על זכויות החייב מחד וכן הגנה על זכויות הנושים מאידך.

אם עיקלו את חשבונכם, הנושים פועלים כנגדכם בהוצאה לפועל ואין ביכולתכם לסלק את החובות, זהו המועד ואף רצוי קודם לכן, שבו מומלץ לכם לפנות לעורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר ירכז את כל חובותיכם במסגרתו של הליך אחד מרוכז שבו יתאפשר לכם לעכב את כל העיקולים וההליכים שננקטו כנגדכם במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.

נדגיש, כי בחירה נכונה של עורך דין חדלות פירעון ופשיטת רגל  אשר יטפל בעניינכם חשובה מאין כמוה ולרוב היא זו שתקבע אם תצליחו לעבור את ההליך בהצלחה, תוך קבלת פתרון מתאים, יעיל וחסכוני בנסיבות הכלכליות אליהן נקלעתם.

במאמר שלהלן נתייחס לנושא הליך חדלות פירעון של יחידים אשר מומלץ להם כי בטרם ינקטו בהליך, יתייעצו תחילה עם עורך דין חדלות פירעון שיגבש עמם את האסטרטגיה הנכונה עבורם לניהול ההליך בצורה הטובה והיעילה ביותר, תוך כך שילווה אותם לחקירה בפני הנאמן, ייצגם בדיונים, ובבקשות שונות, יסייע בהגשת דוחותיהם החודשיים, יופיע עבורם בדיונים, והכי חשוב שיתווה להם קו מנחה לניהול ההליך ויספק מענה והדרכה בכל זמן נתון במהלך ההליך אודות התנהלותם.

 

כעת יובאו להלן מספר נושאים חשובים שעל כל חייב או נושה לדעת בקשר להליך חדלות פרעון ושיקום כלכלי.

הערכאה בפניה תידון בקשת היחיד לצו פתיחת הליכים:

נבהיר, כי עורך דין חדלות פירעון נדרש להגיש את הבקשה לצו לפתיחת הליכים ושיקום כלכלי, בהתאם לתנאי החוק:

יחיד שצבר חובות בסכום הנמוך מסך של 150,000 ₪ בקשתו תוגש ללשכת ההוצאה לפועל וההליך יתנהל בלשכת ההוצאה לפועל.

יחיד שצבר חובות הגבוהים מסך של 150,000 ₪ בקשתו תוגש לממונה ותתנהל בפני בית המשפט השלום.

התנאים למתן צו לפתיחת הליכים ליחיד:

בשני המקרים, בין אם החובות בסכום גבוה או נמוך מסך של 150,000 ₪, התנאים לכניסתו של היחיד להליך של חדלות פירעון, הינם בהתאם למפורט להלן:

החייב הינו אדם יחיד (לא תאגיד).

חובות החייב עולים על סכום של 49,853.2 ₪. בשים לב לכך, שניתן להגיש בקשה במקרה שהחוב נמוך מסך של 49,853.2 ₪ אך זאת במקרים שבהם קיימות סיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ובכלל זה אם מתנהלים כנגד היחיד הליכים לפי פקודת המסים (גביה).

החייב בעל זיקה לישראל, לפי אחד מהתנאים הבאים:

– מרכז חייו במועד הגשת הבקשה הינו בישראל.

– מרכז חייו במועד מוקדם להגשת הבקשה, בטווח ששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, היה   בישראל.

– החייב מנהל עסקים בישראל במועד הגשת הבקשה.

– החייב בעל נכס/ים בישראל במועד הגשת הבקשה.

תשלום אגרת בקשה לצו פתיחת הליכים בסך 1,594 ₪.

החייב הגיש את מסמכי הבקשה מלאים בצירוף כל המסמכים הנדרשים, רצוי שעורך דין חדלות פירעון ילווה את החייב ויאסוף יחד עמו את המסמכים, שכן שלב הגשת הבקשה הינו קריטי עבור החייב.

הליך חדלות פירעון מורכב מ-3 שלבים, כמפורט להלן:

  1. שלב הבקשה – בקשה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ליחיד

השלב הראשון הינו השלב הקריטי והחשוב ביותר בהליך מאחר ויש במעמד הכנת הבקשה כדי להתוות את המסלול בו ההליך יתנהל, וככל שלא יתגלו פרטים או ממצאים חדשים, הרי שעורך דין חדלות פירעון יוכל להעריך את אופן המשך ניהול ההליך.

בבקשה זו היחיד נדרש לפרט פרטים אודות הכנסותיו והוצאותיו נכון למועד הכנת הבקשה, חובותיו, מצבו האישי, מצבת זכויותיו ונכסיו וכן לצרף תצהיר הסתבכות כלכלית ובו פירוט אודות קריסתו הכלכלית, טופס המפרט את נכסיו מלשכת מיסוי המקרקעין, דוחות תיקים המתנהלים כנגד החייב בלשכות ההוצאה לפועל ובתי המשפט ועוד.

לאחר הגשת הבקשה וקבלת אישור מהממונה או לשכת ההוצאה לפועל כי הבקשה נקלטה במערכותיהם ולא חסרים מסמכים נוספים, צפוי להינתן צו לפתיחת בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ליחיד אשר יעכב את כל ההליכים המשפטיים שמתנהלים כנגד היחיד וירכזם במסגרת הליך בודד ומרוכז של חדלות הפירעון.

 

  1. שלב תקופת הביניים:

תקופת הביניים הינה התקופה שלאחר מתן הצו לפתיחת הליכים, והיא מתנהלת במשך כשנה.

עם מתן הצו לפתיחת הליכים כאמור לעיל, מעוכבים ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד היחיד, היחיד נדרש להגיש דוחות חודשיים באופן קבוע מגובים באסמכתאות, נקבע ליחיד צו תשלומים חודשי בהתאם להכנסותיו ומוטלות עליו הגבלות שונות מכוח סעיף 142 לחוק, כגון:

הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952, ומהארכת תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לשם שיבה לישראל;

עיכוב יציאת היחיד מהארץ;

הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;

הגבלת היחיד משימוש, בעצמו או באמצעות אחר, בכרטיס חיוב, למעט כרטיס בנק או כרטיס חיוב מיידי שניתן למשוך באמצעותם כסף או לבצע בהם עסקאות רק כנגד יתרת זכות – דין ההגבלה כאמור כדין סיום חוזה שירותי התשלום, כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, לעניין הנפקת כרטיס החיוב;

הגבלת היחיד מהקמה או מהשתתפות בהקמה של תאגיד חדש, אם מצא הנאמן כי בנסיבות העניין יש חשש כי הקמה או השתתפות בהקמה כאמור תביא לפגיעה בנושים או בצד שלישי.

בתקופה זו, ובהתאם לדוחותיו של היחיד, חקירתו, בקשתו והצרופות לה נבחנת התנהלותו של היחיד ע"י הנאמן והנאמן נדרש לגבש עמדתו לקראת השלב השלישי, מתן צו לשיקום כלכלי וצו הפטר ליחיד.

 

  1. שלב קבלת הצו לשיקום כלכלי וצו הפטר:

לאחר שלב הביניים כמפורט לעיל, נדרש הנאמן להעביר לממונה דוח מפורט מטעמו (הסכום שהצטבר בקופת הכינוס, תביעות החוב שהוגשו כנגד היחיד, הכרעותיו בתביעות החוב, הבירורים שערך וכיו"ב) אודות כלל הנתונים שידועים לו הן מהבירור (חקירה) שעשה מול היחיד, הן ממסמכי בקשת היחיד והן ממקורות נוספים אשר הנאמן עלול לקבל מהם פרטים אודות היחיד והתנהלותו (לדוגמא: מאחד הנושים של היחיד), שלב זה אורך כשלוש שנים.

עם קבלת הדוח בידי הממונה, יגיש הממונה את הדוח לבית המשפט, בצירוף המלצתו או התנגדותו למתן צו לשיקום כלכלי ליחיד. כאשר בשלב זה, בית המשפט ידרוש מהחייב לעמוד בתנאי הצו לשיקום כלכלי לצורך מתן הפטר.

תקופת הזמן של השיקום הכלכלי נמשכת לרוב כ-3 שנים.

עמד החייב בתנאי הצו לשיקום כלכלי, יקבל הפטר מכל חובותיו ברי התביעה שקדמו להגשת בקשתו למתן צו לפתיחת הליכים.

חשוב לציין, כי בנסיבות שבהם ניתן צו לשיקום כלכלי וחל שינוי בנסיבותיו של היחיד, הרי שהוא רשאי להגיש בקשה לתיקון הצו ורצוי שיעשה זאת באמצעות בקשה שתוגש על ידי עורך דין חדלות פירעון.

כמו כן, בנסיבות מיוחדות, בהן אין ליחיד כל יכולת להביא תועלת לנושים או שהיחיד מתקיים מקצבה בלבד ואיננו יכול לפרנס או להתפרנס רשאי בית המשפט ליתן ליחיד צו הפטר לאלתר, אך כל מקרה ומקרה נבחן לגופו.

 

דברי סיום:

נשוב ונדגיש כי בחירה נכונה של עורך דין חדלות פירעון ופשיטת רגל אשר יטפל בעניינכם חשובה מאין כמוה ולרוב היא זו שתקבע אם תצליחו לעבור את ההליך בהצלחה, תוך קבלת פתרון מתאים, יעיל וחסכוני בנסיבות הכלכליות אליהן נקלעתם.

קבעו עכשיו פגישת יעוץ!

קבע עכשיו פגישת יעוץ בחינם!

0 %
תיקים שנוצחו
0 %
ייעוצים שצלחו
0 %
פשרות שהושגו
0 %
תיקים של לקוחותינו שנדחו
אליוב-גרין עורכי דין

משרד עורכי דין אליוב-גרין
ניסיון של שנים ומתמחים
בשלל תחומים

עורך דין לענייני סכסוך שכנים
עורך דין מומחה למיסוי מקרקעין
עורך דין סכסוך שכנים
עורך דין פירוק חברה

צור קשר

כל הזכויות שמורות © 2022 | משרד עורכי דין ונוטריון אליוב-גרין

Call Now Button דילוג לתוכן