דיני עבודה - עורך דין לדיני עבודה​

תוכן עניינים

לאור יחסי הכוחות הבלתי שוויוניים בין המעביד, בעל הכוח, הממון והסמכות, לבין העובד, הגורם החלש, כנסת ישראל חוקקה חוקים רבים הקשורים בדיני העבודה לכן צריך עורך דין לדיני עבודה.

לצערנו, משרדנו ניתקל פעמים רבות כי המעסיק משתמש ומנצל את פערי הכוחות שבינו לבין העובד ופגוע בזכויות העובד המגיעות לו על פי דין.

הפגיעות השכיחות בעובדים על ידי מעסיקיהם מתבטאות לרוב בפגיעה במשכורת, אי הפרשות לזכויות סוציאליות, פיטורין שלא כדין, הרעת תנאים ואי תשלום שעות נוספות.

עורך דין לדיני עבודה​

חוקים שונים הנגזרים מדיני העבודה:

חוק הסכמים קיבוציים – הסכם קיבוצי הוא הסכם שחל עליו כל הכללים שחלים על כל חוזה רגיל, מכוח דיני החוזים וחוק החוזים.

 על מנת שהסכם ייחשב כהסכם קיבוצי, חלים עליו מספר תנאים, צורניים ומהותיים המחויבים על פי חוק הסכמים קיבוציים:

א. הסכם קיבוצי חייב להיות בכתב (זאת בניגוד להסכמים רגילים, כמו לדוגמא הסכם עבודה, שיכול להיות בעל-פה)

ב. הסכם קיבוצי חייב ברישום אצל רשם ההסכמים הקיבוציים (וזאת תוך חודשיים מיום חתימתו). וזאת על מנת שכל אדם מעוניין, לרבות כמובן עובדים של המפעל, יוכלו לעיין בהסכם אצל רשם  ההסכמים הקיבוציים.

ג. הסכם קיבוצי נחתם בין ארגון עובדים יציג במקום העבודה, מצד אחד, לבין מעביד או ארגון מעבידים, מצד שני.

ד. תוכן ההסכם הקיבוצי- צריך להיות בענייני עבודה, קרי תנאי עבודה, קבלה לעבודה, סיום עבודה וחובות וזכויות של בעלי ההסכo

 היה ונפל פגם באחת מ-4 הדרישות לעיל אין מדובר בהסכם קיבוצי אלא בהסדר קיבוצי בלבד. לדוגמא, אם במקום ארגון העובדים היציג חותם על ההסכם ועד עובדים, אין מדובר בהסכם קיבוצי אלא בהסדר קיבוצי בלבד. כמו כן, במקרה והסכם קיבוצי לא נשלח לרישום הוא לא ייחשב כהסכם קיבוצי אלא כהסדר קיבוצי, אף על פי שההסכם עמד בכל שאר הדרישות.

על מנת לסיים הסכם קיבוצי יש לתת הודעה מוקדמת בכתב של חודשים מראש. בהסכם קיבוצי לתקופה מסוימת, ניתן לתת הודעה מוקדמת של חודשים לסיום ההסכם, רק לקראת המועד בו נקבע כי ההסכם יסתיים. לא ניתנה הודעה כאמור, ההסכם הקיבוצי ממשיך לחול והופך להסכם קיבוצי לתקופה בלתי מסוימת (קרי, הסכם קיבוצי לא מתבטל מאיליו, גם אם ישנו מועד בהסכם לסיומו). הסכם קיבוצי לתקופה בלתי מסוימת יש לו תוקף של שנה אחת לפחות (לא ניתן לבטל אותו לפני תום השנה). פסיקת בית הדין הארצי לעבודה קבעה כי ביטול הסכם קיבוצי כפוף לעיקרון תום הלב. 

חוק שכר מינימום– נותן מענה לשכר החודשי או השעתי המינימלי שאמור כול עובד להשתכר. אי עמידה בהוראותיו של החוק, לעובד קמה עילה להגשת תביעה לבית הדין לעבודה.

חוק שעות עבודה ומנוחה – חוק שעות עבודה ומנוחה הוא חוק הקובע את הזמנים שבהם מותר למעביד להעביד את העובד, את זכות העובד למנוחה שבועית, ואת הגמול שיש לשלם בעד עבודה נוספת.

החוק עוסק בשעות שמותר להעסיק עובד, בימי המנוחה השבועיים , באיסור אפליה של עובד שאינו מוכן לעבוד ביום המנוחה, בתשלום לעובדים על שעות עבודה נוספות, על עבודה בימי המנוחה הרשמיים, ובתנאי עבודה.

החוק קובע את ימי המנוחה השבועיים לכל העובדים במדינה כל אדם על פי דתו. העסקה של עובדים בימי המנוחה שלהם אסורה אלא אם קיבל המעסיק היתר עבודה משר העבודה.

חוק הלנת שכר – עוסק במצבים הבאים:

  • א. דרכים לתשלום השכר– את שכר העבודה יש לשלם במזומנים, אך קיימת האפשרות שישולם בשיק או בהמחאת דואר או בהעברה לחשבון הבנק של העובד, לפי חוזה העבודה. שכר העבודה מגיע ישירות לעובד, אלא אם נתן הוראה בכתב שהמשכורת יכולה להגיע אליו דרך קרוב משפחה, או חבר לעבודה. במקרה שהעובד נפטר ועדיין מגיעה לו משכורת, היא תעבור להוריו, לבן הזוג, או לילדים.
  • ב. מועד תשלום השכר– שכר עבודה חודשי ישולם בתום חודש העבודה. שכר עבודה על בסיס תקופה שהיא ארוכה מחודש, ישולם בחודש האחרון של העבודה. לעבודה המתבצעת על בסיס של שעות, ימים, או לפי כמות תוצרת, ישולם השכר, בסוף מחצית חודש העבודה, אלא אם נקבע מועד אחר. שכר עבור ביצוע עבודה מסוימת, שנמשכה יותר מ-14 יום, והתקבלה עבורה מקדמה, ישולם ביום גמר ביצוע העבודה. אם לא שולמו מקדמות, השכר ישולם בתום מחצית החודש העבודה. תשלום לאחר היום התשיעי ממועד התשלום שבחוק מזכה את העובד בפיצויי הלנת שכר.
  • ג. פיצויי הלנת שכר– עבור השבוע הראשון של ההלנה, יתקבל פיצוי בסך חמישה אחוזים מסכום השכר המולן. למשך יתר הזמן הפיצוי יהיה בגובה עשרה אחוזים מהשכר. ניתן לחשב גם את הפרשי ההצמדה על כל תקופת ההלנה, בתוספת עשרים אחוזים על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה. במקרה והשכר הולן לתקופה קצרה מחודש ימים, יחושב באחוז היחסי מתוך העשרים אחוז הכוללים. הזכות לפיצויי הלנת שכר תתיישן אם לא הוגשה תביעה לבית דין אזורי, תוך שנה מהיום בו רואה העובד את השכר כמולן, או תוך 60 ימים, מהיום בו קיבל העובד את השכר הקשור לפיצוי.
  • ד. מועד תשלום קצבה– קצבת פרישה היא התשלומים התקופתיים שמשתלמים לעובד ממעבידו, או דרך קופת הגמל, לאחר פרישה מוחלטת או חלקית מהעבודה. קצבת פרישה לאדם שפרש מהעבודה ביוזמתו, תשולם לראשונה עד סוף החודש האחרון של העבודה ולאחר 180 ימים מיום מסירת הודעת הפרישה למעביד. לאדם שפרש שלא מיוזמתו, תועבר הקצבה תוך 60 ימים ממועד הפרישה. קצבת פרישה שמשלמת קופת גמל לעובד שפרש מעבודתו תועבר לראשונה עד תום החודש, שבו נסתיימו 180 ימים מיום הבקשה לקצבה לקופת הגמל.
  • ה. ניכויים מותרים מהשכר– המעסיק רשאי לשלם מזון, שתייה ודיור, על חשבון המשכורת, בתנאי שהעובד נתן הסכמתו לכך ובתנאי שמחירי המוצרים והדיור יהיו כמקובל בשוק. חוק הגנת השכר אוסר ניכויים משכר עבודה, זולת אלה המותרים לפי סעיף 25 ובהם מסים שחובה לנכותם על פי חוק, תרומות שהעובד הסכים בכתב שינוכו משכרו, דמי חבר לארגון עובדים, חוב של העובד למעביד בתנאי שהסכום המנוכה לא יהווה יותר מרבע מן השכר, תשלומים שוטפים לקופת גמל, קנסות משמעתיים בהתאם להסכם קיבוצי או לפי חיקוק.
  • ו. תלוש משכורת– החוק מטיל חובת מתן תלוש משכורת לעובד וקובע מהו המידע שחובה להציג בתלוש.

חופשה שנתית– חוק חופשה שנתית מסדיר את מספר ימי החופשה השנתית המגיעים לכל עובד בהתאם לוותק בעבודה. מעביד יכול להעניק לעובד ימי חופשה מעבר לימים המינימאליים אשר נקבעו בחוק אך לא להפחיתם. במידה והעובד לא מנצל את ימי החופשה רשאי הוא לפדותם בכסף.

דמי הבראה – פעם בשנה זכאי העובד לתשלום כספי בעיין בגין הבראה. התשלום ניתן לרוב בחודש יולי והוא מיועד לרווחת העובד ובן משפחתו בהנחה שבתקופה זו יוצא העובד ומשפחתו לחופשה השנתית.

תשלום הוצאות נסיעה – כול עובד זכאי לתשלום הוצאות נסיעה מביתו למקום עבודתו ובחזרה בהתאם לקו האוטובוס הקרוב לביתו. ישנו תשלום מקסימלי עבור הוצאות הנסיעה אשר מעבר אליו לא ניתן לקבל החזר נסיעות. במידה והעובד מגיע עם רכבו יינתן לו תשלום כאמור לעיל.

תשלום דמי מחלה – חוק דמי מחלה מאפשר לעובד 1.5 ימי מחלה בעבור כול חודש עבודה. אם עובדת אף רשאית לנצל את ימי המחלה שלה בעבור מחלת ילדיה.

לרוב כאשר ישנה פגיעה ישירה בעובד בזמן עבודתו חושש הוא לפנות למעביד שמא יפוטר. טעות נפוצה זו עלולה לגרום לעובד לאבד מזכויותיו אלו מאחר ותקופת ההתיישנות במקרים רבים קצרה משבע שנים והמעביד יוצא נשכר. רצוי מאוד במקרים אלו להתייעץ עם עורך דין אשר בקיא בתחום מיצוי הזכויות לעובדים.

עורך דין לדיני עבודה – אליוב-גרין

משרד אליוב-גרין מתמחה בייצוג עובדים, אם אחת מזכויותיך נפגעו בהתאם לאמור לעיל, משרדנו ישמח להעניק לך ייעוץ משפטי מקצועי, מקיף ויסודי.

עורך דין לדיני עבודה במרכז

מטרת הכתובים באתר אינם בשום אופן לשם יעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית, והשימוש בהם באחריות בלעדית של הקורא. הכתובים באתר מהווים תיאורים כלליים בלבד ובלתי מחייבים.

קבע עכשיו פגישת יעוץ בחינם!

0 %
תיקים שנוצחו
0 %
ייעוצים שצלחו
0 %
פשרות שהושגו
0 %
תיקים של לקוחותינו שנדחו
אליוב-גרין עורכי דין

משרד עורכי דין אליוב-גרין
ניסיון של שנים ומתמחים
בשלל תחומים

עורך דין לענייני סכסוך שכנים
עורך דין מומחה למיסוי מקרקעין
עורך דין סכסוך שכנים
עורך דין פירוק חברה

צור קשר

כל הזכויות שמורות © 2022 | משרד עורכי דין ונוטריון אליוב-גרין

Call Now Button דילוג לתוכן